ទស្សនៈកិច្ចរបស់គណប្រតិភូជប៉ុនគម្រោង AI

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈប្រតិភូជប៉ុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន ដោយដឹកនាំដោយមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងមន្ត្រីកម្មវិធី ក្នុងគម្រោង AI Learning ព្រមទាំងធ្វើបទបង្ហាញពីគម្រោងខាងលើ ។ ក្នុងនោះដែរ គណៈប្រតិភូ បានពិនិត្យតាមថ្នាក់ កន្លែងទទួលទានអាហារ តាមថ្នាក់ បន្ទប់ពេទ្យ បន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងបណ្ណាល័យ។

Comments