ការចែករង្វាន់សិស្សពូកែ ផ្តល់ដោយក្រសួងអប់រំ

នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន ក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានផ្តល់រង្វាន់ដល់សិស្សពូកែឆ្នាំសិក្សាចាស់ ២០២២-២០២៣ ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ដល់លេខ៣ ដោយមានកាតាប ប្រអប់ខ្មៅដៃ និងវត្ថុសិក្សាជាច្រើនទៀត។ ក្រោមវត្តមាន លោកសេក ជឿន នាយកសាលា នាយករង និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដល់សិស្សទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់។

Comments