ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី១

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ថ្នាក់ទី២(ក)បង្រៀនដោយលោកគ្រូសាំង ពិសី បានដឹកនាំសកម្មភាពធ្វើតេស្តដំណាក់ទី១ ដោយសិក្សាទៅលើ ព្យញ្ជនៈផ្សំស្រៈ ពាក្យប្រកប និងស្រៈពេញតួ ។ ក្នុងនោះសិស្សបានធ្វើតេស្តមានសរុប ៣២នាក់ ស្រី ១២នាក់ ដោយលទ្ធផលសិស្សចំនួន៣១នាក់ បានជាប់លើ ៥០% នៃពិន្ទុសរុប ដោយធ្លាក់ម្នាក់ ។

ក្នុងនោះដែលមានសិស្សម្នាក់ភេទស្រី ទទួលបានពិន្ទុ ១០០%ពេញ។

Comments