អំពីយើង

អំពីសាលា

KAPE is a well established Cambodian NGO in the Education sector. It focuses on improving the access and quality of education for poor and vulnerable children, including minorities and children with disabilities.
 
KAPE currently works on 14 different education programs in the basic education sector, focusing mainly on the eastern provinces of Cambodia. Over the years, since its inception in 1999, KAPE has undertaken 22 projects.

Our programs cover over 653 primary schools and 325 secondary schools. Direct child beneficiaries number well over 200,000 children and several hundred teachers. Activities range from implementation of the Ministry of Education, Youth and Sport’s Child Friendly Schools policy, to Girls’ Education and School Feeding. Our scholarship program, originally set up to support girls through primary and on to lower secondary school, has most recently been expanded to include tertiary level institutions.

To request a copy of last year’s Annual Report or specific project brochures, please contact communications@kapekh.org
 
Founding Date
27 July 1999
 

បេសកម្ម

   សាលារៀនសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្ត ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនគុណភាពបរិស្ថានរៀនសូត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។
   លើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀន ពង្រឹងក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន។
 

Awards

The agency has built successful partnerships with more than 20 different donors and organizations, ranging from bilateral organizations, such as USAID, to international organizations, such as Save the Children and World Education, to private foundations such as The Asia Foundation and Terre des Hommes. The agency is the first to ever receive direct funding from the MoEYS and indeed, MoEYS is KAPE’s largest donor.
Comments