ការប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ សាលាបឋមសិក្សាអង្គរបានដំណើរការប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ គ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ។ ដោយឡែកចំពោះថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ សាលាបានរៀបចំច្រឡូកគ្នាឱ្យមានសិស្សទាំងបីកម Read more

តេស្តសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យសិក្សា

នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ អង្គការ CRS បានចុះមកធ្វើតេស្តសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យចំនួន ២៦នាក់ ស្រី១១នាក់(អាយុ ៤ឆ្នាំ និង៥ឆ្នាំ)។ ការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីឱ្យដឹងពីសមត្ថភាពកុមារតាមកម Read more

ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី១

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ថ្នាក់ទី២(ក)បង្រៀនដោយលោកគ្រូសាំង ពិសី បានដឹកនាំសកម្មភាពធ្វើតេស្តដំណាក់ទី១ ដោយសិក្សាទៅលើ ព្យញ្ជនៈផ្សំស្រៈ ពាក្យប្រកប និងស្រៈពេញតួ ។ ក្នុងនោះសិស្ស Read more

ការប្រឡង 2020

Beautiful designs, powerful features, and the freedom to build anything you want. WordPress is both free and priceless at the same time.