ការប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ សាលាបឋមសិក្សាអង្គរបានដំណើរការប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ គ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ។ ដោយឡែកចំពោះថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ សាលាបានរៀបចំច្រឡូកគ្នាឱ្យមានសិស្សទាំងបីកម្រិតថ្នាក់លាយចូលគ្នា ព្រមទាំងមានការប្តូរអនុរក្សផងដែរ ។ តាមរយៈការប្រឡងទាំងពីរថ្ងៃបានសង្កេតឃើញថា សិស្សានុសិស្សបានធ្វើប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ និងមានក្តីរំពឹងខ្ពស់។

Comments