តេស្តសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យសិក្សា

នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ អង្គការ CRS បានចុះមកធ្វើតេស្តសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យចំនួន ២៦នាក់ ស្រី១១នាក់(អាយុ ៤ឆ្នាំ និង៥ឆ្នាំ)។ ការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីឱ្យដឹងពីសមត្ថភាពកុមារតាមកម្រិតអាយុ ក្រោយពីពួកគេបានចូលសិក្សារយៈ២ខែ ដើម្បីធៀបទៅនឹងតេស្តស្តង់ដា កម្រិតមត្តេយ្យដើមឆ្នាំ។ ការធ្វើតេស្តនេះបានបញ្ចូលនូវល្បែងសិក្សាថ្មីៗផងដែរ។

Comments