ការសិក្សាមេរៀន Super digital

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦(ក)បានសិក្សាមេរៀនថ្មីមួយគឺ Super digital ដោយប្រើប្រាស់នៅលើ google បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រោង អនាគតបញ្ញវ័ន្តឌីជីថល ដែលមានរយៈពេលប្រាំមួយខែ ។ ក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនសិស្សត្រូវសិក្សាដោយផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា ពិសេសការចងកូត។

Comments