ការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀន

នៅថ្ងៃ អង្គារ ទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ការិយាល័យសុខភាពសិក្សានៃមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ចាមបានចុះស្រង់ព័ត៌មានសុខភាពតាមសាលារៀន ដោយពិនិត្យលើបន្ទប់សុខភាព កន្លែងលក់ដូរ កន្លែងលាងសម្អាតដៃ បង្គន់អនាម័យ និងទឹកស្អាត នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន។

Comments