សកម្មភាពហាត់សិល្បៈរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៦

នៅថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦ បានហាត់សម្តែងសិល្បៈក្នុងម៉ោងសិក្សា ។ ក្នុងនោះសិស្សបានហាត់នូវរបាំជូនពរដើម្បីត្រៀមសម្តែងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។

Comments