ការសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយប្រើស្លឹករុក្ខជាតិបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗ

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ថ្នាក់ទី៥ នៃសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបានបានបង្រៀនមុខវីជ្ជវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយយកស្លឹកឈើមកបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗមានដូចជា សត្វស្រមោច ក្តាម ចាប និងទេសភាពផ្សេងៗ។

Comments