សកម្មភាពសិស្សផលិតកន្ទេលក្រដាស

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦បានផលិតកន្ទេលក្រដាសក្នុងម៉ោងបណ្ណាល័យយ៉ាងស្រស់ស្អាត។

 

Comments