សកម្មភាពរៀនក្នុងបណ្ណាល័យ

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ នៃសាលាបឋមសិក្សា អង្គរបានជំនាន់ថ្មី បានប្ដូរបរិយាកាសមកសិក្សា នៅក្នុងបណ្ណាល័យ។

Comments