សកម្មភាពការប្រកួតជម្រុះអំណានល្បីថ្ងៃទី១ នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន មានការប្រកួតសិស្សអំណានល្បី ដោយមានគណៈកម្មការវាយតម្លៃចំនួន៣រូប រួមមាន លោកគ្រូ ហេង សុខហ៊ាង អ្នកគ្រូ រិន ចាន់ធី និងអ្នកគ្រូ អ៊ឹម ស៊ីណេត។

 

Comments