ការកែច្នៃស្លឹកឈើធ្វើជារូបសត្វផ្សេងៗ

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥  នៃសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន បានកែច្នៃស្លឹកឈើជារូបសត្វផ្សេងៗក្នុងមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តន៍។ សិស្សានុសិស្សមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ ដោយម្នាក់ៗខិតខំច្នៃប្រឌិតស្លឹកឈើឱ្យចេញជារូបផ្សេងៗគ្នា។

Comments