សកម្មភាពសិស្សរៀនក្នុងបណ្ណាល័យ

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សរបស់សាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន បានចូលអានសៀវភៅរឿងនិទាន និងស្រាវជ្រាវតាមរយៈការអាន និងមើលទូរទស្សន៍។