ការប្រកួតជម្រុះអំណានល្បីថ្ងៃទី២ នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន

នៅថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន មានការប្រកួតសិស្សអំណានល្បី ដោយមានគណៈកម្មការវាយតម្លៃចំនួន៣រូប រួមមាន លោកគ្រូ ហេង សុខហ៊ាង អ្នកគ្រូ រិន ចាន់ធី និងអ្នកគ្រូ អ៊ឹម ស៊ីណេត។

Comments